อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์

คนป่า     2020-11-11     54


วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์
โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (community-based research (CBR)) และเติมความรู้ ทักษะการออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการงานวิจัยเชิงพื้นที่/งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กระบวนการการเรียนรู้แบ่งออกเป็นการเติมเนื้อหา ทฤษฎี เทคนิคการเขียนโครงการ การลงทำงานในชุมชน โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง (ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)) ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) และ ผศ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล (สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งการลงพื้นจริงในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่/งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่/งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การคิดวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการลงชุมชนผสานกับการใช้ Design Thinking ในการวางแผนรูปแบบการทำงาน ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือกระบวนการในการทำวิจัยและการสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนต่อไป
CR.ภาพ/ข่าว Facebook วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600ความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น