การติดตามผลหลังการฝึกอบรม

เป็นการติดตามผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการจาก สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่นำไปปรับใช้จริงจนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในด้านการประกอบอาชีพตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นและผู้ที่กำลังพัฒนาตนเอง

slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image