เป็นเกษตรกรเต็มตัว มีสวนยางพารา ในสวนยางจะมีพืช ผัก สมุนไพร ที่สามารถปลูกในสวนยางพาราได้ บริเวณบ้านมีผักสวนครัวและผักอื่นๆ ที่สามารถแจกได้ ไม่ได้ขาย เน้นแจกเป็นหลัก มีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่าตัว จากการเป็นเกษตรกร ไม่มีขาดทุน


Q : ทำไมถึงเข้าอบรม

A : เพื่อศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำมาปรับใช้ในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักประกันให้ชีวิตเพื่อศึกษาภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษให้คงไว้

Q : อบรมแล้วนำไปใช้อย่างไร

A : นำความรู้เรื่องสมุนไพรที่ได้เรียนมา มาใช้ป้องกัน บำรุง รักษาตนเองและครอบครัวในช่วงโควิท นำความรู้ที่ได้มา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการปลูกพืชผัก สมุนไพร

Q : ได้ผลดีหรือไม่อย่างไร

A : ได้ผลดีในเรื่องการนำสมุนไพรที่่ได้เรียนรุ้มา แล้วนำมาปลูกแล้ว ได้นำมาช่วยเหลือสังคมในยุคโควิท

Q : ขยายผล/ต่อยอดอย่างไร

A : เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแก่หน่วยงานต่างๆและได้ทำการแจกจ่ายคนในชุมชนและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ใช้และจำหน่ายในช่วงโควิท

Q : ประสบความสำเร็จหรือไม่

A : ประสบความสำเร็จ

Q : ข้อคิด/คำแนะนำ

A : อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนหรือคนที่สนใจต่อไป

Q : ความรุ้สึก /ทัศนคติที่มีต่อสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

A : รู้สึกผูกพันธ์กับทางสถาบัน อยากให้สถาบันคงอยุ่ต่อไปเรื่อยๆ  เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

ข้อมูลพื้นฐาน

  • อายุ 50
  • ที่อยู่ 40 หมู่ 9 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 71150
  • โทร 0825570145
  • อีเมล iserru8riew@gmail.com
  • ไลน์ 0825570145

ติดต่อ

ที่ตั้ง