ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์เอามื้อถือแรงสามัคคี ปลูกสมุนไพรไทยสู้ภัยโควิด -19


ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างคลังอาหาร-คลังยา รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรไทยให้เป็นธนาคารยาธรรมชาติ (HERB BANK) เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่สู่ประชาชน และแจกจ่ายพันธุ์สมุนไพรช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยโรคระบาดและยามวิกฤต

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

สนับสนุนงบประมาณโดย ศิษย์เก่าสถาบันพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

----------------------------------------------------------------------

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659