ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์



โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


(เต็มแล้ว) วันที่ 3-5 ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

จำนวน 50 ท่าน

*ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19*

#อบรมฟรี #ที่พักฟรี #อาหารฟรี

-------------------------------------------------------------

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659