สกพ.จัดอบรมโครงการ การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

อ.อภิวัฒน์     2019-12-01     60


วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการดำเนินงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การประยุกต์ใช้หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านต่าง ๆ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600