E-SERVICE

เป็นบริการสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการจาก สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง

slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

E-SERVICES

บริการสำหรับผู้เข้ารับการบริการวิชาการกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง