อาจารย์ ดร.บุญยอด นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ สกพ.

อ.อภิวัฒน์     2019-10-01     31


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. อาจารย์ ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขาวิชาเคมีและ สาชาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 คน ซึ่งเรียนในรายวิชาวิถีไทย เข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งลงมือปฎิบัติ การทำแชมพูสระผมจากมะกรูด และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันและบุคลากร ของสถาบันร่วมต้อรับ และบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600