อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้พันธุ์ไม้ในพื้นที่ สกพ.

อ.อภิวัฒน์     2019-09-26     39


วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.อาจารย์จักรกริช ไชยเนตร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี่ที่ 3 จำนวน 15 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อ " ผลกระทบของเทคโนโลยีสะอาดต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต" โดยได้เดินศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ของสถาบัน ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ลักษณะกายภาพของต้นไม้แต่ละชนิด โดยมีนายจำรัส เพชรดงไพร บุคลากรของสถาบันได้ร่วมบรรยายให้ความรู้และพาเดินเยี่ยมชมพื้นที่รอบ ๆ ภายในสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600