เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)


   ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ กับทางสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลทางสถิติและประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

   ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว

   ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

   กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลงหรือ ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานบางอย่างได้ และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม


ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล