คําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒


คําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ส่วนบุคคลกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการ ประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ และเปิดเผย ข้อมูล (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สกพ.” ดําเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อการดําเนินการ ภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามขอบเขตของการ บริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จําเป็น และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ สกพ. ให้ผู้รับบริการ และ อํานวยความสะดวก ในการบริหารจัดการงานภายใน และการใช้ บริการอื่นๆ ของ สกพ. ด้วยบัญชีเข้าใช้งานเดียว บนมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง พร้อม ติดตามสถานะการขอใช้บริการได้อย่างสะดวก เช่น การแสดงข้อมูลบุคคล การตรวจสอบสิทธิ เป็นต้น ดังต่อไปนี้


๑. ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของ สกพ.

เนื่องจาก สกพ. อยู่ภายใต้การกํากับดูแล และต้องดําเนินการตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สกพ.จึงมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย


๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๒.๑ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทําลายล้างสูง กฎหมายความรับผิดทางละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นต้น รวมทั้งรองรับการตรวจสอบจาก หน่วยงานกํากับดูแล และดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นของ มหาวิทยาลัยและรัฐกําหนดให้ปฏิบัติ

๒.๓ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจ เช่น คําสั่งศาล คําสั่งของหน่วยงาน ของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสั่งการให้ มหาวิทยาลัยดําเนินการ

๒.๔ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

๒.๕ เพื่อเป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น

๒.๖ เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้รับมอบให้แก่มหาวิทยาลัย

๒.๗ เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสําคัญน้อยกว่า สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๘ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย


๓. สัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทําไว้กับ สกพ.

สกพ.จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามคําขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ทําไว้กับ สกพ. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้

๓.๑ ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการทําสัญญา ข้อตกลง หรือการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน การส่งมอบการบริการ การให้คําแนะนําและการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งหากไม่ได้ดําเนินการ แล้วจะกระทบต่อการดําเนินการหรือการให้บริการของ สกพ. หรือไม่อาจให้บริการได้อย่างเป็น ธรรมหรือต่อเนื่อง

๓.๒ ยืนยันตัวตนในการธุรกรรมใดๆ กับ สกพ.

๓.๓ ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูล เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การสมัครเรียน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น

๓.๔ รับบริการจาก สกพ.ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันเคลื่อนที่ และ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

๓.๕ ติดตามหรือบันทึกการทําธุรกรรมของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๓.๖ เรียกชําระกรณีเป็นลูกหนี้ของ สกพ.

๓.๗ ดําเนินการหรือเข้าทําธุรกรรมและ/หรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ สกพ.

๓.๘ บังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของ สกพ.

๓.๙ จัดให้มีการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างและรักษาไว้ซึ่งรหัสและบัญชีผู้ใช้ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จัดการการเข้าถึงระบบใดๆ ตามที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับสิทธิในการ เข้าถึง และยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน


๔. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สกพ.

สกพ.ดําเนินการตามกฎหมายโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ สกพ.หรือของบุคคล อื่นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลที่ สกพ.จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๔.๑ บริหารความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การดูแล การประเมินความพึงพอใจ การจัดการกับข้อร้องเรียน เป็นต้น

๔.๒ รักษาความปลอดภัย เช่น บันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพผู้ติดต่อก่อนเข้าสถานที่ของ สกพ.เพื่อใช้บริการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สกพ. เช่น ใช้บริการกับคณะ สถาบัน สํานัก และศูนย์ รับประทานอาหาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ที่เข้ามาติดตั้งภายใน สกพ. เป็นต้น

๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะ และ วัฒนธรรม และการบริการของ สกพ.ต่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

๔.๔ บันทึกภาพ และ/หรือ เสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือ กิจกรรมอื่นอันเกี่ยวกับภารกิจของ สกพ.เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานต่อเนื่อง

๔.๕ ติดต่อและประสานข้อมูลกับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทําสัญญา หรือกิจกรรม อื่นที่เกี่ยวข้อง อํานวยความสะดวกแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ

๔.๖ ทําวิจัย วางแผน และทําการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหาร การให้บริการ เป็นต้น


๕. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สกพ.เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สกพ.เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขอบเขตและวัตถุประสงค์ และ/หรือ บริการที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีรายละเอียดแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูล ดังนี้


ประเภทข้อมูล
ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดส่วนบุคคล
 • ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง
 • เพศ
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • อายุ
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน
 • ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
 • เลขประจําตัวประชาชน,เลข Laser (ด้านหลังบัตรประจําตัวประชาชน)
 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลหนังสือสําคัญ, บัตรประจําตัวคนต่างด้าว
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • ลายมือชื่อ
 • รายละเอียดการทํางาน
 • อาชีพ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและสถานทํางาน
 • ตําแหน่ง
 • เงินเดือน
 • ค่าตอบแทน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล
 • การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ
 • ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • บันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
 • ศาสนา
 • กรุ๊ปเลือด
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น การจดจําใบหน้า ลายนิ้วมือการจดจําเสียง และการจดจําม่านตา เป็นต้น
 • ประวัติอาชญากรรม

 • ๖. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  สกพ.จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ติดต่อกับ สกพ.โดยตรง และ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นโดย สกพ.จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒


  ๗. สิทธิตามกฎหมายของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ๗.๑ สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนาส่วนบุคคลจากมหาวิทยาลัย

  ๗.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  ๗.๓ สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

  ๗.๔ สิทธิในการให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ๗.๕ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ๗.๖ สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  ๗.๗ สิทธิในการขอถอนความยินยอม

  ๗.๘ สิทธิในการร้องเรียน


  ๘. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  สกพ.เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะทําการลบ ทําลายเมื่อหมดความจําเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น


  ๙. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

  สกพ.มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  นอกจากนี้ สกพ.ได้กําหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศ ให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง ครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มี การทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


  ๑๐. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  สกพ.อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคําร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคําร้อง ขอผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมี การคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทําใดๆ เช่น การแจ้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล สกพ.จะดําเนินการบันทึกหลักฐานคําคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

  ทั้งนี้ สกพ.อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกําหนด หรือในกรณี ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทําให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้


  ๑๑. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  สกพ.ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย สกพ.จะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


  ๑๒. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ สกพ.อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ อีเมล โดยมี วันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกํากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี สกพ.ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ สกพ.

  โดยในการเข้าใช้บริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตาม ข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนําขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้น แล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


  ๑๓. การติดต่อสอบถาม

  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

  ๑๓.๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

  (๑) ชื่อ: สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  (๒) สถานที่ติดต่อ: เลขที่6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

  (๓) ช่องทางการติดต่อ: Office : 038-500000 ต่อ 7600 Mobile : 094 4791659

  ๑๓.๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

  (๑) ชื่อ: สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  (๒) สถานที่ติดต่อ: เลขที่6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

  (๓) ช่องทางการติดต่อ: Office : 038-500000 ต่อ 7600 Mobile : 094 4791659