ฐานการเรียนรู้


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สวนผักคนเมือง

บ้านดิน

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

การปลูกผักอินทรีย์

การเลี้ยงไส้เดือน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงกบในกระชัง

การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

คนมีน้ำยา

การเพาะเห็ดนางฟ้า

คนเอาถ่าน

การเพาะต้นกล้าเมล็ดพันธุ์พืช

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

การทำนาเกษตรอินทรีย์

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์

การทำปุ๋ยหมัก

สุขภาพดี วิถีพอเพียง