ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง


#free training #free  accommodation  #free food

 

#sufficiency economy institute

#Rajabhat Rajanagarindra University

-------------------------------------------------- -----------

training schedule

Course “Natural Agriculture Development towards a sufficiency economy”

                                       Between 8-12 November 2022

at the Sufficiency Economy Institute Rajabhat Rajanagarindra University, Bang Khla

 

November 8, 2022

time

activity

09.00 – 10.00

Register to receive documents

10.00 – 11.00

Introducing institutions by Ajarn Triphop Kotwongsa

11.00–12.00

Lecture on the process of group relations / receiving colored cloth

โดย นางสาวพนิตตา สนนำพา

12.00-13.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 16.00 น.

บรรยายเรื่อง เข้าใจ เข้าถึง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

16.00-17.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3 ขุมพลัง ต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลก

โดยนางสาวธนพร มาราช

17.00– 18.00 น.

เดินชม พื้นที่ต้นแบบ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดย ทีมงานสกพ.

18.00 -19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่อง ชมสื่อสร้างแรงบันดาลใจ เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง

โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เวลา

กิจกรรม

05.00-08.00น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3 ขุนพลัง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

โดยนายธรรมรักษ์ รัตนสินทร

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนมีน้ำยา  โดยนางสาวพนิตตา สนนำพา

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนรักป่า โดย นางสาวเพ็ญพรรณ สุรัติพรสิน

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 18.00 น.

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน ฅนรักษ์แม่ธรณี โดย นายสมชาย ขอนดอน

18.00– 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่อง ชมสื่อสร้างแรงบันดาลใจ สรุป/ทบทวนเรียน/นำเสนอ

 โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565      

เวลา

กิจกรรม

05.00 - 08.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3ขุมพลัง ชมสื่อที่นี่หมอชิด/ปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดย นายภัทรพล แม้นประสิทธิ์

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง การออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตัวเอง

โดยนายอภิวัฒน์ พัฒนะเอนก

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 16.00 น.

บรรยายเรื่อง ลงฝึกปฏิบัติการออกแบบโคก หนองนา ด้วยตนเอง

โดยนายอภิวัฒน์ พัฒนะเอนก

16.00-18.00 น.

ฝึกปฏิบัติฐานแปรรูปสมุนไพร นางสุชญา  อินทโพธิ์  

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่องตัวอย่างความสำเร็จ โดย โดยนายธรรมรักษ์ รัตนสินทร

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565      

เวลา

กิจกรรม

05.00 - 08.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3ขุมพลัง สร้างพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา

โดย นายธรรมรักษ์ รัตนสินทร

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง เอามื้อสามัคคี ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ

โดย นายภัทรพล แม้นประสิทธิ์

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 16.00 น.

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนรักษ์สุขภาพ (ยา9รส น้ำคลอฟิล พอกหน้า โดย นางฌัชชา​  อุ่นวิเศษ

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนรักษ์สุขภาพ  (อบสมุนไพร แช่มือ แช่เท้า)

โดย นางณ​ชุติมณฑน์​  ภาคแก้ว

16.00-18.00 น.

บรรยายเรื่องกิจกรรม หาอยู่ หากิน วิถีกสิกรรม โดย นางสาวพนิตตา สนนำพา

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่อง ถอดบทเรียน สรุป ทบทวน/นำเสนอ โดย อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565      

เวลา

กิจกรรม

05.00 - 08.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนาพลังกาย พลังจิต สติปัญญา

โดยพระมหาขวัญยืน ฟางทสวัสดิ์

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง วางแผน นำเสนอ ยุทธศาตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอสู่การปฏิบัติ โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 14.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย บุคลกรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

14.00-16.00 น.

ปิดอบรม มอบวุฒิบัตร โดยอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

">

วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จำนวน 50 ท่าน

*ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19*

**มีค่ามัดจำการลงทะเบียน 500 บาท จะได้รับคืนในวันปิดการอบรม**

#อบรมฟรี #ที่พักฟรี #อาหารฟรี

#สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

-------------------------------------------------------------

กำหนดการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง”

                                       ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2565

ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

 

วันที่ 8  พฤศจิกายน 2565

เวลา

กิจกรรม

09.00– 10.00 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

10.00– 11.00 น.

แนะนำสถาบัน/ชมสื่อคนหวงแผ่นดิน  โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

11.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์/รับผ้าสี

โดย นางสาวพนิตตา สนนำพา

12.00-13.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 16.00 น.

บรรยายเรื่อง เข้าใจ เข้าถึง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

16.00-17.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3 ขุมพลัง ต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลก

โดยนางสาวธนพร มาราช

17.00– 18.00 น.

เดินชม พื้นที่ต้นแบบ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดย ทีมงานสกพ.

18.00 -19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่อง ชมสื่อสร้างแรงบันดาลใจ เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง

โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เวลา

กิจกรรม

05.00-08.00น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3 ขุนพลัง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

โดยนายธรรมรักษ์ รัตนสินทร

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนมีน้ำยา  โดยนางสาวพนิตตา สนนำพา

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนรักป่า โดย นางสาวเพ็ญพรรณ สุรัติพรสิน

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 18.00 น.

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน ฅนรักษ์แม่ธรณี โดย นายสมชาย ขอนดอน

18.00– 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่อง ชมสื่อสร้างแรงบันดาลใจ สรุป/ทบทวนเรียน/นำเสนอ

 โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565      

เวลา

กิจกรรม

05.00 - 08.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3ขุมพลัง ชมสื่อที่นี่หมอชิด/ปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดย นายภัทรพล แม้นประสิทธิ์

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง การออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตัวเอง

โดยนายอภิวัฒน์ พัฒนะเอนก

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 16.00 น.

บรรยายเรื่อง ลงฝึกปฏิบัติการออกแบบโคก หนองนา ด้วยตนเอง

โดยนายอภิวัฒน์ พัฒนะเอนก

16.00-18.00 น.

ฝึกปฏิบัติฐานแปรรูปสมุนไพร นางสุชญา  อินทโพธิ์  

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่องตัวอย่างความสำเร็จ โดย โดยนายธรรมรักษ์ รัตนสินทร

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565      

เวลา

กิจกรรม

05.00 - 08.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนา 3ขุมพลัง สร้างพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา

โดย นายธรรมรักษ์ รัตนสินทร

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง เอามื้อสามัคคี ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ

โดย นายภัทรพล แม้นประสิทธิ์

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 16.00 น.

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนรักษ์สุขภาพ (ยา9รส น้ำคลอฟิล พอกหน้า โดย นางฌัชชา​  อุ่นวิเศษ

แบ่งกลุ่มลงฐานปฏิบัติการ ฐาน คนรักษ์สุขภาพ  (อบสมุนไพร แช่มือ แช่เท้า)

โดย นางณ​ชุติมณฑน์​  ภาคแก้ว

16.00-18.00 น.

บรรยายเรื่องกิจกรรม หาอยู่ หากิน วิถีกสิกรรม โดย นางสาวพนิตตา สนนำพา

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

บรรยายเรื่อง ถอดบทเรียน สรุป ทบทวน/นำเสนอ โดย อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ระหว่างการฝึกอบรม  เวลา  10.45-10.50 น.

                                  เวลา  14.45 – 14.50 น.

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565      

เวลา

กิจกรรม

05.00 - 08.00 น.

บรรยายเรื่อง พัฒนาพลังกาย พลังจิต สติปัญญา

โดยพระมหาขวัญยืน ฟางทสวัสดิ์

08.00 - 09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00– 12.00 น.

บรรยายเรื่อง วางแผน นำเสนอ ยุทธศาตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอสู่การปฏิบัติ โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

12.00– 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00– 14.00 น.

Learning exchange activities by staff from the Sufficiency Economy Institute

14.00-16.00

Closing the training course, giving certificates by Ajarn Apiwat Wongnarat

Note: Eat snacks and drinks. During training time 10.45-10.50

                                  Time 14.45 – 14.50

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659