ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


รับฟังความคิดเห็นโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

13.30 - 14.00 น. พิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็นโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   บรรยายทิศทางและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : 
มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation with Royal Philosophy.

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์   ผู้อำนวยการ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และฉายภาพพื้นที่แผนผังโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

14.00-14.45 น. รับฟังข้อเสนอแนะจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร  นายกสมาคมดินโลก และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

14.45 - 16.00 น. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย stakeholders 

16.00-16.30 น. สรุปผลและปิดงาน

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659