การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


อารักขสัมปทา        เก็บรักษาแก้ขัดสน

มีกิน มีใช้ ไม่อับจน          ทั่วทุกคนควรรีบเร่ง อย่ารั้งรอ

วิธีการมีมากหลาย          ศึกษาได้จากนี้หนอ

ตาก ดอง แช่อิ่ม             หมัก อบ มีไว้ให้พอ

มาเถิดมาศึกษา       ภูมิปัญญาแนะวิถี

ภายหน้าจะได้มี              ความรู้ดีไว้พึ่งตน

อีกทั้งเพิ่มมูลค่า             ผลผลิตหนาถ้าเหลือล้น

แปรรูปถนอมไว้จะไม่จน     ช่วยผ่านพ้นวิกฤติ...เอย

                                                                   ประพันธ์ : ธนานันท์ เหล็กเกตุ

                                                     

                            อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การถนอมอาหารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการเก็บรักษาอาหารไว้บริโภคได้นานๆ

                   การถนอมอาหารนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยชาวโรมันค้นพบการรมควันเนื้อสัตว์ การหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำเนยแข็ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1864 หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้พบว่าไวน์และเบียร์เกิดการบูดเสียจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ที่เรียกว่า “จุลินทรีย์” มีผู้ให้คำจำกัดความของการถนอมอาหารไว้หลายอย่าง ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การถนอมอาหาร เป็นการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานโดยไม่ทำให้อาหารนั้นเกิดการเสื่อมเสีย และยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

                                                                                                                                                                                                 ที่มา: http://www.gpo.or.th/rdi/html/preserve_food.html


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659