ประธานกรรมการ


center

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

center

นายจิตรกร เผด็จศึก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
center

นายวริสร รักษ์พันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
center

นางวิภา ภิญโญโชติวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
center

นางสาววัลย์ลิกา วณิชกุลพิทักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการและเลขานุการ


อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบัน

ผู้ช่วยเลขานุการ


อ.ไตรภพ โคตรวงษา

รองผู้อำนวยการ

นางสาวพนิตตา สนนำพา

หัวหน้าสำนักงาน

บุคคลากร


นางสาวรุจิรา ขุนวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธนพร มาราช

นักวิชาการเกษตร