ประธานกรรมการ


center

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

center

นายจิตรกร เผด็จศึก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
center

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
center

นางสาวนฤมล ค้าผลดี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการและเลขานุการ


อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ช่วยเลขานุการ


ชนะพล สิงห์ศุข

รองผู้อำนวยการ

ธนานันท์ เหล็กเกตุ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

บุคคลากร


พนิตตา สนนำพา

นักวิชาการพัสดุ