โครงการจัดเวทีหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า

นายรุ่งนภา   |   2024-04-08    |   176   view


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567ที่ผ่านมา...อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมโครงการจัดเวทีหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า โดยได้รับเกียรติจากนายสาครินทร์ จำปา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวผลักดันสู่การเป็นเมือง Soft Powerณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659