โครงการบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรม หลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ความยั่งยืน (การจัดการ ดิน น้ำป่า คน)

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม
Chapter III.pptx
3-5-3-วนเกษตร.pdf
ดิน.pptx

การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

สวนผักคนเมือง

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

สุขภาพดีวิถีพอเพียง

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ ”

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

เกษตรในเมือง

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ”

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

การเลี้ยงปูนาและไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกร เพื่อการพึ่งพาตนเอง

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล (ขั้นพื้นฐาน)

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม