กิจกรรมศึกษาเรียนรู้โครงการบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรม หลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ความยั่งยืน (การจัดการ ดิน น้ำป่า คน)

การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่

สวนผักคนเมือง

สุขภาพดีวิถีพอเพียง

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง