ข่าวล่าสุดข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ

ดูทั้งหมด

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

ร่วมจัดบูทแสดงสินค้าร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาต...
28 สิงหาคม 2566

ลงพื้นที่มอบความรู้แก่ประชาชน ตำบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเท...
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง...
อบรมโครงการ”เกษตรในเมือง” ระหว่าง วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566
✨ น้ำปรุงดอกเล็บมือนาง ✨
13 มิถุนายน 2566

วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และลงมือ ฝึกปฏิบัติ สบู่ก้อนสมุน...

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ

center