ประชาสัมพันธ์ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

06 กันยายน 2566

นายรุ่งนภา

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการพึ่งพาตนเอง

02 กรกฏาคม 2566

นายรุ่งนภา

เกษตรในเมือง

23 มิถุนายน 2566

นายรุ่งนภา

สุขภาพดีวิถีสมุนไพร

19 พฤษภาคม 2566

นายรุ่งนภา

สร้างคน สร้างป่า สร้างโลกให้เย็น

24 มีนาคม 2566

นายรุ่งนภา

โคก หนอง นา โมเดล(ขั้นพื้นฐาน)

11 มกรามก 2566

นายรุ่งนภา

วิดีโอล่าสุดวิดีโอโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ จาก chanel ของสถาบันฯ บน Youtube

ดูทั้งหมด

ร่วมจัดบูทแสดงสินค้าร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาต...
28 สิงหาคม 2566

ลงพื้นที่มอบความรู้แก่ประชาชน ตำบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเท...
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง...
อบรมโครงการ”เกษตรในเมือง” ระหว่าง วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566
✨ น้ำปรุงดอกเล็บมือนาง ✨
13 มิถุนายน 2566

วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และลงมือ ฝึกปฏิบัติ สบู่ก้อนสมุน...

ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ภายในสถาบันฯ กว่า 10 ฐาน และหลักสูตรการเรียนรู้ในแต่ละฐาน กว่า 20 หลักสูตร

ดูทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการปฏิทินการจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ

center