center


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง


center

center

สารจากผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

          

          สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

          

          ประเทศไทยของเรานับเป็นประเทศที่โชคดี เพราะตั้งอยู่บนตำแหน่งที่เหมาะสมบนพื้นผิวโลก ภูมิอากาศไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนจึงไม่พบกับความอดอยากมากนัก ถ้าตั้งอยู่บนความขยัน หมั่นเพียร และอดทน นี้เป็นสิงที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแนวทางไว้ให้แก่ปวงชนทั้งหลาย นั่นคือศาสตร์ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”

          

          ในนามของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันฯ ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป รวมถึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง


center