การเลี้ยงไส้เดือน


        ไส้เดือนดิน เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เป็นสัตว์ที่สามารถย่อย อินทรียสารในดิน และการเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือนถือว่าเป็นการพรวนดินที่ดีที่สุด ทำให้ดินมีช่องว่างเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดิน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปลูกพืช อีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจากมูลไส้เดือนซึ่งถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

        ไส้เดือนดินสายพันธุ์ขี้ตาแร่ เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย มีสีน้ำตาลแดงเข้ม ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย แพร่พันธุ์ได้ดี กินอาหารได้ดีโดยเฉพาะขยะอินทรีย์จำพวกเศษผัก ผลไม้

        อาหารที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดิน ได้แก่ อินทรียวัตถุเกือบทุกชนิด ทั้งจากพืชและสัตว์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มูลสัตว์เคี้ยวเอื้องต่าง ๆ เช่น มูลวัว มูลควาย มูลม้า มูลสุกร (แห้ง) เศษผัก ผลไม้ (ยิ่งเน่าเปื่อยยิ่งดี) เศษอาหารบูด หรือเศษอาหารที่ไม่มีรสเปรี้ยว เผ็ด หรือกลิ่นฉุน กากถั่วเหลือง หรือกากอาหารที่มีโปรตีนสูง หรือหญ้าที่เน่าเปื่อยสับละเอียด

ประโยชน์

        ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน นำไปใช้ปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด ส่งเสริมการออกดอกผลของพืช สำหรับการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน นำมาเจือจางน้ำในอัตรา 20 – 40 เท่าแล้วฉีดพ่นใบพืช หรือรดลงดิน และยังใช้ลดกลิ่นเหม็นของห้องน้ำได้ด้วยนะ

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต เป็นเงิน 3,000 บาท

พันธุ์ไส้เดือน 2 กก. ๆ ละ 1,500 บาท

ผลตอบแทน/ครั้ง (60 วัน) เป็นเงิน 6,350 บาท

1.       ไดปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแห้ง จำนวน 100 กก. ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

2.       น้ำหมักมูลไส้เดือน จำนวน 5 ลิตร ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 350 บาท

3.       ได้ปริมาณไส้เดือนเพิ่มขึ้นจำนวน 2 เท่า


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659