ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard”

นายรุ่งนภา   |   2024-05-07    |   52   view


วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567  อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard” โครงการดังกล่าว เป็นการนำข้อมูลต่างๆที่อาจจะเป็นข้อมูลใน report อยู่แล้วหรือข้อมูลใหม่ๆมาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่ำเสมอเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659