โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 

นายรุ่งนภา   |   2024-06-27    |   37   view


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา...นางสาวพนิตตา สนนำพา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเศรฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ ในโครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
(ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ 
และนำขยะกลับมา ใช้ประโยชน์ใหมในชุมชน และมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะและเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659