ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

นางสาวพนิตตา   |   2022-05-28    |   53   view


นางสาวพนิตตา สนนำพา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงรับ เชิญจากคณะครุศาสตร์ให้เป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ 2 สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ 2 นักพัฒนาสื่อการสอนในยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และกิจกรรมที่ 4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษ โดยให้ความรู้และแนวทางที่บัณฑิต และนักศึกษาครูที่กำลังจะออกฝึกสอนนำวิธีการทำสคับขัดตัวจากสมุนไพร โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659