วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น  นำนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐาน " วิชาราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" ภาคเรียนที่ 1/2565

คนป่า   |   2022-08-15    |   137   view


วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
นำนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐาน " วิชาราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" ภาคเรียนที่ 1/2565 ชมแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น 
และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 76 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดย มีผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับ รวมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659