วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น นำนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐาน " วิชาราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" ภาคเรียนที่ 1/2565

คนป่า   |   2022-08-16    |   73   view


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น นำนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐาน " วิชาราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น" ภาคเรียนที่ 1/2565 ชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 151 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดย มีผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับ รวมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659