อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน โครงการ "การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

คนป่า     2020-12-22     116


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ตามโครงการ "การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600