วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 36 คน เข้ารับบริการวิชาการ

คนป่า     2021-03-13     50


วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 36 คน เข้ารับบริการวิชาการจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้อำนวยการฯให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงกับการพัฒนา จากนั้นนักศึกษาได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันฯ

 

 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600