ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินการดำเนินโครงการบริการวิชาการปี 2565

พนิตตา     2021-08-27     19


 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงประชุมบุคคลากร เพื่อจัดทำแผนการบริการการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้ตอบสนองรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมุ่งเน้นโครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่ง ยั่่งยืน ของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600