การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2563  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

พนิตตา     2021-08-30     32


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2563  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting โดยมี ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกูล  อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ และ อ.ปรารถนา มณีฉาย เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน  สรุปผลการประเมินเบื้องต้น(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.64 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี
 #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600