วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เกษตรในเมือง

นางสาวรุจิรา   |   2022-06-18    |   124   view


 วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องเกษตรในเมือง ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปลูกผักอย่างง่าย ๆ ในพื้นที่ที่จำกัด  พึ่งพาตนเองด้านอาหารปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
โดยมี อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับและให้บริการผู้มาอบรมตลอดทั้งสองวัน และการอบรมในครั้งนี้สถาบันได้รับเกียรติจาก นักแสดงชื่อดังคุณ วาม จิรกิตต์ สุวรรณภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้งโครงการ 

#สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000  
โทรสาร 038-810-337
http://www.rru.ac.th


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659