ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวพนิตตา   |   2022-06-21    |   67   view


วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านสระไม้แดงและบ้านวังไทร ภายในกิจกรรมมีบรรยายและฝึกปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในแปลงปลูกสมุนไพร การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659