วันที่ 25-28 สิงหาคม 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล (ขั้นพื้นฐาน)

นายรุ่งนภา   |   2022-08-25    |   662   view


วันที่ 25-28 สิงหาคม 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล (ขั้นพื้นฐาน) ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการ ออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการพื้นที่ตามบริบทของตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติการออกแบบพื้นที่ด้วยตนเอง โดยมีบริษัท อาสาออกแบบชีวิต ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับโครงการครั้งนี้


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659