โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายรุ่งนภา   |   2022-09-01    |   461   view


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้นางสาวพนิตตา สนนำพา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ไปบรรยายเรื่อง การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชุมชน  ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659