สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายรุ่งนภา   |   2022-11-08    |   350   view


วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาหลักกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาจารย์ไตรภพ โครตวงษา รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายและประชาชนที่สนใจจำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติขั้นพื้นฐาน การนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อเตรียมต่อยอดในการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์โคก หนอง นา โมเดล ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659