สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงาน "โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ"

นายรุ่งนภา   |   2022-11-10    |   352   view


วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงาน "โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ" โดยได้นำผลงานเด่นของสถาบันร่วมจัดแสดง เช่น โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ที่ได้จัดอบรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานบริการวิชาการในปี 2566 ผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ที่นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ของสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659