เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คนป่า   |   2023-03-03    |   19   view


วันนี้ (3 มี.ค. 66) อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์ ประธานสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพื้นที่เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ภายในสถาบันฯ ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ สำหรับนักศึกษาครู" โดยนักศึกษาให้ความสนใจ สอบถาม และเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนได้


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659