โครงการฝึกอบรมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

คนป่า   |   2023-02-21    |   18   view


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่ จัด โครงการฝึกอบรมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้งบประมาณ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บ้านวังไทร ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัตถุประสงค์1. เพื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 2.เพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอุดร เทพวาที ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659