สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs)

นายรุ่งนภา   |   2023-03-10    |   220   view


วันที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) โดยมีอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพรและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในชุมชน การใช้ชีวภัณฑ์ และชีววิธีในการกำจัดศัตรูพืช  การกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรบ้านเกษตรสุข ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659