โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "เกษตรในเมือง"

นายรุ่งนภา   |   2023-06-23    |   164   view


วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "เกษตรในเมือง" มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจาก นายจิรกิตติ์ สุวรรณภาพ ดารานักแสดง มาเป็นวิทยากร สำหรับโครงการนี้วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงวิธีการปลูกผักแบบง่าย ๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค สำหรับกลุ่มครัวเรือนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้เรื่องเกษตรในเมืองและชานเมือง ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659