นางสาวพนิตตา สนนำพา วิทยากรประจำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสิงโตทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คนป่า     2021-04-03     73


เมื่อวันเสารที่ 3 เมษายน 2564 นางสาวพนิตตา สนนำพา วิทยากรประจำสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสิงโตทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ไปบรรยายเรื่อง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง บนวิถีแห่งความพอเพียง ประกอบกิจกรรมในครอบครัวที่มีความสุข ความพออยู่พอกิน และลงมือปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 50 คน เพื่อที่ให้ผู้ฟังบรรยายได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600