โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564

พนิตตา     2021-12-03     105


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท์ บางคล้าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้สารเคมีและใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติในการประกอบอาชีพ

 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659