โครงการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นพัฒนาอาชีพใหม่เพื่อาร้างรายได้ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพหลักสำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายตำบลคลองตะเกรา

พนิตตา     2021-12-07     45


อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายธนานันท์ เล็กเกตุ และนางสาวพนิตตา สนนำพา เจ้าหน้าที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายและลงมือปฏิบัติเรื่อง สร้างผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่คลองตะเกรา( การถนอมอาหารและการแปรรูปเห็ด และการออกแบบผลิภัณฑ์ และแนวทางอาชีพใหม่ชุมชนคลองตะเกรา  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600, 0944791659