ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนสูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางสาวพนิตตา   |   2022-03-07    |   108   view


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนสูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง DOPA Chanel ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ##ขอบคุณภาพและข่าว จาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 7600 , 0944791659